Welke vastgoedfinancieringen zijn er?

Er bestaan verschillende soorten leningen die kunnen worden gebruikt om vastgoed aan te financieren, maar welke is voor jou de juiste keuze?

De beste keuze is afhankelijk van het doel waarvoor de vastgoedfinanciering verstrekt moet worden en de gewenste looptijd. Koop je een object voor de renovatie van bestaande bouw of nieuwbouw? Of koop je een object aan in verhuurde staat? Het doel van de vastgoedfinanciering hangt erg af van de investering en de beleggingshorizon (de looptijd van de vastgoedfinanciering).

123Vastgoedfinanciering maakt onderscheid in de volgende typen vastgoedfinancieringen:

 • De beleggingsfinanciering
 • De bouwfinanciering
 • De grondfinanciering
 • De handelsfinanciering
 • De mezzanine financiering
 • De splitsingsfinanciering
 • Uitpondfinanciering
 • Vastgoed aankopen en verbouwen

  123Vastgoedfinanciering verzorgt kortlopende vastgoedfinancieringen voor de aankoop en verbouwing van vastgoed. Het is namelijk heel aantrekkelijk om een woning te kopen die verbouwd moet worden. Je hebt dan veel minder concurrentie en dat zal tot uitdrukking komen in de prijs die je betaalt voor de woning.

  Verbouwingsmogelijkheden en kosten 123Vastgoedfinanciering neemt met jou je verbouwings- en/of transformatie plannen door om zo de haalbaarheid hiervan te kunnen beoordelen. Verbouwingsplannen en transformatie zijn goed te financieren mits het plan helder is gedefinieerd. Hoe zijn de investeringen opgebouwd, wat is het beoogde gebruik van het vastgoed en hoeveel bedraagt de verwachte huurstroom? Aspecten die financieel mede worden doorgerekend door onze specialisten om tot een goed doordacht plan komt.

  Samenwerking met DCMF 123Vastgoedfinanciering biedt haar financieringen niet rechtstreeks aan, maar werkt samen met een selecte groep gespecialiseerde vastgoedfinanciers. In het geval van het verbouwen, transformeren en uitponden van vastgoed werken wij samen met Dutch Commercial Mortgage Finance (DCMF) in Amsterdam. Dit is een kundige Nederlandse hypotheekverstrekker die tijdelijke financieringen verstrekt aan vastgoedbeleggers, -ontwikkelaars en –handelaren van commercieel vastgoed. 123Vastgoedfinanciering is intermediair van DCMF.

  Neem contact op Ben je geïnteresseerd in korte financieringen, hypotheken of transformaties? Neem dan contact op met onze specialisten. Wij zijn er voor de beginnende belegger die een stap wil gaan maken en de bestaande belegger die vastgoed wil aankopen en/of wil herfinancieren.

  Kom je er niet uit?

  Neem dan nu contact met ons op:

  085 130 1584
  of mail je vraag naar:
  info@123vastgoedfinanciering.nl

 • Met hoeveel aflossing moet je rekening houden bij een vastgoedfinanciering?

  Hoeveel je per maand moet aflossen hangt af van het type vastgoed dat wordt gefinancierd, de hoogte van de vastgoedfinanciering ten opzichte van de waarde van het onderpand (de LTV/loan to value), de financiering (zie kennisbank) en de exploitatieresultaten van het vastgoed. In de regel bedraagt de aflossing tussen 1,5 - 3% op courante wooneenheden. Voor overige commercieel vastgoed/verhuurd vastgoed/beleggingspand bedraagt de aflossing tussen de 3% – 5%.

 • Wat is een uitpondfinanciering?

  Wil je vastgoed aankopen met de intentie deze binnen een periode van 2 jaar te verkopen? Dan kan een uitpondfinanciering een passende financiering voor je zijn. Een uitpondfinanciering is een financiering die wordt verstrekt op verhuurde appartementen en/of (eengezins)woningen waarbij de eigenaar de intentie heeft de wooneenheden te verkopen aan de huidige huurders dan wel bij leegstand aan derden. In de regel is de hoogte van een uitpondfinanciering hoger als een beleggersfinanciering daar een waarde van het vastgoed vrij en leeg hoger is dan in verhuurde staat. Doordat er veelal sprake is van een hogere financiering is er vaak sprake van een beperktere betaalbaarheid van een genormaliseerde aflossing kijkende naar de hoogte van de uitpondfinanciering. De financiële instelling zal altijd scenario’s maken waarbij de hoogte van de financiering ten opzichte van de waarde van het onderpand (Loan to Value), de risicoafbouw zijnde standaard aflossingen, mogelijke aflossing bij verkoop en de betaalbaarheid van de financieringslasten worden afgewogen om een passend risicoprofiel te verkrijgen.

 • Wat is een splitsingsfinanciering?

  Wil je een object aankopen met als doel deze te gaan splitsen en uiteindelijk te verkopen? Een splitsingsfinanciering is dan een passende financiering voor jou. Een splitsingsfinanciering is een financiering die wordt verstrekt ter financiering van een van een herontwikkeling en/of verbouwing met als doel het splitsen van een object(en) in (meerdere) appartementsrechten. De looptijd van een splitsingsfinanciering is in de regel gelijk aan de verwachte doorlooptijd van de realisatie. Het verkrijgen van een splitsingsfinanciering is in de regel goed mogelijk. Er dient een haalbaarheidsplan aan ten grondslag te liggen. Daarnaast is het een voordeel wanneer je ervaring hebt met dergelijke projecten.

 • Wat is een handelsfinanciering?

  Heb je commercieel vastgoed aangekocht dat je op korte termijn wilt (door)verkopen? Dan heb je een handelsfinanciering nodig. Een handelsfinanciering is een financieringsfaciliteit die beschikbaar wordt gesteld ter financiering van de aankoop van commercieel vastgoed/verhuurd vastgoed/ beleggingspand/vastgoed wat op korte termijn weer wordt verkocht. Het doel van de aankoop is het doorverkopen en niet het beleggen. De looptijd is kort. Financiële instellingen verstrekken in de regel geen handelsfinanciering aan nieuwe klanten.

 • Wat is een grondfinanciering?

  Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw gemeente en voorziet een woningkrapte. Je wilt hierop inspelen door een grondpositie in te nemen. Het is zeer aannemelijk dat in de toekomst deze grond wordt aangewezen voor woningbouw. Een grondfinanciering is dan een geschikte financieringsvorm. Dit is een financiering die beschikbaar wordt gesteld voor de aankoop en/of herfinanciering van één of meerdere grondposities. Een grondfinanciering wordt in de regel enkel verstrekt wanneer de financiële instelling ook voornemens de herontwikkeling en/of verbouwing te financieren. De grondfinanciering heeft dan ook als doel uiteindelijk de herontwikkeling en/of verbouwing te financieren. De looptijd van de grondfinanciering wordt vaak gelijkgesteld aan de verwachte looptijd om een perceel – locatie – object gereed te maken voor herontwikkeling en/of verbouwing. Je kunt een grondfinanciering aanvragen ter financiering van de kosten die gerelateerd zijn aan de herontwikkeling. Denk hierbij aan kosten voor het bouwrijp maken (o.a. sloop en sanering), bijkomende kosten (o.a. architect) en financieringskosten. Uitgangspunt is dat de genoemde kosten wel een bijdrage hebben aan de waardestijging.

 • Mail mij direct de whitepaper

  “Vastgoedfinanciering regelen in 3 stappen.” Download whitepaper!

 • Wat is een bouwfinanciering?

  Wil je een object aankopen voor renovatie van bestaande bouw of nieuwbouw? Dan is een bouwfinanciering een geschikte financieringsvorm. Dit is een financiering die beschikbaar wordt gesteld voor de realisatie van nieuwbouw en/of een verbouwing van een (bestaand) object. De bouwfinanciering wordt verstrekt om de herontwikkeling en/of verbouwing mogelijk te maken. Een bouwfinanciering is anders dan een beleggingsfinanciering. De waarde van het object neemt toe naarmate de bouw vordert. De financiële instelling zal de bouwfinanciering hier zoveel mogelijk op aan laten sluiten om het risico van de bouwfinanciering te beperken. Je kunt een bouwfinanciering aanvragen ter financiering van de grondaankoop, bijkomende kosten, ontwikkelingskosten en financieringskosten. Daarbij is het uitgangspunt dat de genoemde kosten wel een bijdrage hebben aan de waardestijging van het te financieren object. De bouwfinanciering wordt in de regel verstrekt in twee vormen: 1) Een rekening courant krediet 2) Een lening met een bouwdepot. Deze twee vormen kunnen ook gecombineerd worden. De uitkeringen uit het bouwdepot vinden plaats naargelang de bouw vordert. Veelal wordt er een betalingsschema overeengekomen conform de bouwplanning. Bij grotere en/of risicovollere bouwprojecten kan er een bouwinspecteur ingeschakeld worden om de voortgang te beoordelen.

 • Welke looptijden zijn er bij een vastgoedfinanciering?

  De looptijd van een vastgoedfinanciering is in de regel tussen de 2 en 10 jaar maar verschilt per type vastgoedfinanciering. Het is belangrijk de looptijd goed af te stemmen met het doel van de vastgoedfinanciering. Zo zal een beleggingsfinanciering een langere looptijd hebben dan een bouwfinanciering.

 • Wat is een mezzanine financiering?

  Je hebt een mooi object in je portefeuille maar hebt extra financiering nodig om een transitie mogelijk te maken. Een transitie die in beginsel geen waarde toevoegt aan het object. Daarbij is de waarde van het onderpand al volledig benut voor de financiering. Jouw financieringsverzoek kenmerkt zich door een hoog risicoprofiel. Je hebt een zogeheten mezzanine financiering nodig. Een mezzanine financiering is een financiering die zich kenmerkt door een erg hoog risicoprofiel. De mezzanine financiering is het aandeel in de financiering dat niet wordt afgedekt door zekerheden. Een mezzaninefinanciering is een achtergestelde lening. Dat wil zeggen dat deze lening bij een eventueel faillissement na alle reguliere leningen pas wordt terugbetaald. Door dit hoge risicoprofiel wordt er een hogere rente gevraagd, deze kan oplopen tot drie keer de normale rente. Daarbij wordt ook vaak een warrent gevraagd. Een warent geeft de financier het recht om bij een beursgang of verkoop een vooraf afgesproken percentage van het aandelenkapitaal te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Gedurende de looptijd worden geen aflossingen gevraagd, alleen een hoge rente. Er zijn tegenwoordig nog steeds een beperkt aantal financiële instellingen die mezzanine financieringen verstrekken. Andere mogelijkheden om mezzanine financieringen te regelen zijn onder andere private equity, crowdfunding, familieleden, vrienden en collega-ondernemers.

Ben je goed geholpen?

Wat fijn om te horen dat je tevreden bent! Wat jammer dat je ontevreden bent!

Schrijf je nu in!